Presente Una Queja En Línea

Complete the form in English

Để in một mẫu giấy và nộp qua đường bưu điện hoặc fax, vui lòng sử dụng phiên bản PDF.

Quận Santa Clara Văn Phòng Alternate Defender
120 W. Mission Street
San Jose, CA 95110
(408) 299-7700
Fax: (408) 938-1106 / (408) 999-0364​

* Chi tiết cần thiết​

Người Khiếu Nại

 

Dữ Kiện Của Thân Chủ

Loại hồ sơ:
Tình trạng giam giữ của thân chủ:
 

Dữ Kiện Liên Hệ Đến Khiếu Nại

Địa Vị:

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.