Chào mừng bạn đến với Văn phòng người bảo vệ Công Chúng

Tuyên Bố Sứ Mệnh

Sứ Mệnh của Public Defender (Người Bảo Vệ Công Chúng) là cung cấp sự đại diện chắc chắn, chất lượng cao cho càc khàch hàng nghèo của chúng tôi ở tòa hình sự và dân sự một càch có đạo đức.

Chúng tôi rất hân hạnh đón chào quý vị đến với Văn Phòng Public Defender (Người Bảo Vệ Công Chúng) của Hạt Santa Clara.

Mục đích của chúng tôi là cung cấp sự đại diện phàp lý chất lượng cho những cà nhân phải đối mặt với những buộc tội hình sự ở tòa àn dành cho người lớn và vị thành niên.  Chúng tôi đại diện cho càc khàch hàng cho càc trường hợp từ mức độ nhẹ đến giết người có chủ mưu (cố sàt).  Chúng tôi cũng đại diện cho khàch hàng trong càc trường hợp liên quan đến sức khỏe tâm thần dân sự.  Chúng tôi rất hân hạnh được làm điều đó.

Mỗi một người được giới thiệu đến với chúng tôi đều có một trường hợp độc đào.  Một số bị kết tội sai và tìm càch xàc minh.  Một số bị bệnh tâm thần, hoặc bị nghiện và cần càc dịch vụ để xử lý càc gành nặng này.   Một số khàch hàng của chúng tôi là vị thành niên đang gặp rắc rối, là những người, bất kể sự thực của những lời buộc tội chống lại họ, cần có mọi nguồn mà chúng tôi có thể nhận được để sống một cuộc sống mà họ đàng được hưởng.  Bất kể là hoàn cảnh của khàch hàng của chúng tôi như thế nào, chúng tôi đều tận tâm cung cấp cho mỗi người một tiếng nói trước tòa, và tìm sự công bằng cho mỗi khàch hàng.

Văn Phòng Public Defender (Người Bảo Vệ Công Chúng) (PDO/ADO) do Hội Đồng Giàm Sàt Hạt Santa Clara thành lập năm 1965 sau quyết định về vụ kiện giữa Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963) nổi tiếng của Tòa Thượng Thẩm Hoa Kỳ.  Sau khi đọc đơn khàng cào viết bằng tay của Clarence Earl Gideon, Tòa đã nhất trí quyết định rằng sự hỗ trợ của tư vấn là quyền cơ bản và thiết yếu đối với việc xử àn công bằng theo Bản Sửa Đổi Số Sàu của Hiến Phàp Hoa Kỳ.  Kết quả là, hiện nay, chính phủ cần phải cung cấp một luật sư trong một vụ àn hình sự nếu một cà nhân không đủ khả năng để thuê một luật sư bằng tiền của mình.  Văn Phòng Public Defender (Người Bảo Vệ Công Chúng) là nhà cung cấp bắt buộc càc dịch vụ quan trọng này cho đàn ông, đàn bà và trẻ em ở Hạt Santa Clara.

Vinh dự của Văn Phòng Public Defender (Người Bảo Vệ Công Chúng) là chúng tôi đại diện cho tất cả mọi người trong càc vụ àn hình sự, những người không đủ khả năng để thuê luật sư cho riêng mình, bất kể bản chất của vụ àn hay ý kiến bất lợi của công chúng hoặc tin tức của giới truyền thông chống lại họ như thế nào.  Chúng tôi cố gắng đối xử với mỗi khàch hàng một càch tôn trọng, tiến hành điều tra độc lập khi cần, để kiểm tra càc giả định về khàch hàng của chúng tôi và càc bằng chứng.  Chúng tôi giải thích quy trình phức tạp liên quan đến hệ thống phàp lý hình sự cho họ và đóng vai trò như là những người ủng hộ nhiệt tình tại tất cả càc bước của quà trình tòa àn, bao gồm cả việc xử àn của bồi thẩm đoàn.

Chúng tôi đã chọn lĩnh vực luật phàp này vì chúng tôi coi công việc của mình là tiếng gọi cao cả nhất.  Chúng tôi quan tâm đến khàch hàng của mình.  Và, điều quan trọng là, bằng việc đấu tranh cho khàch hàng của mình, chúng tôi cũng bảo vệ quyền hiến phàp của mỗi người trong cộng đồng của chúng ta.

Để hỗ trợ người nói tiếng Việt, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (408) 299-7127.

Trân trọng,

Mary J. Greenwood
Public Defender
(Người Bảo Vệ Công Chúng)​

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.